Prekybos taisyklės

Bendrosios prekybos taisyklės

 

Sveiki atvykę į Lietuvos ir Vokietijos UAB "IPRITAS"  elektroninę parduotuvę www.modera.lt. Siekdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių ir teisėtų interesų apsaugą, taip pat norėdami, kad jūs jaustumėtės saugiai naudodamiesi elektronine parduotuve www.modera.lt, prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas elektroninės parduotuvės www.modera.lt Bendrąsias prekybos taisykles (toliau – Taisyklės), kurios laikytinos sutartimi, sudaroma tarp Lietuvos ir Vokietijos UAB "IPRITAS" (toliau Pardavėjas)  ir Jūsų (toliau Pirkėjas). Norėdami naudotis elektronine parduotuve www.modera.lt (toliau Parduotuvė), Jūs privalote ne tik perskaityti žemiau išdėstytas Taisykles, bet ir sutikti su jų turiniu bei laikytis šių Taisyklių. Paspausdami mygtuką "Sutinku", Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, supratote jų turinį, be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

 

1 skirsnis. Bendrosios nuostatos

 

Visi Parduotuvės pristatymai, pardavimai ir darbai atliekami remiantis tik atitinkamai galiojančia Taisyklių redakcija. Nuo šių Taisyklių nukrypstantys potvarkių reikalavimai, išdėstyti Taisyklėse, galioja tik tokiu atveju, jeigu juos raštiškai patvirtina Pardavėjas. Šios Taisyklės taikomos fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie, sudarydami sutartį, verčiasi pramonine arba savarankiška profesine veikla (verslininkai ). Šios Taisyklės yra sutartis tarp Lietuvos ir Vokietijos UAB "IPRITAS" (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas) dėl naudojimosi elektronine parduotuve www.modera.lt (toliau – Parduotuvė). Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje, naudodamasis Parduotuvės paslaugomis, įskaitant Parduotuvėje siūlomų prekių užsakymą, atsiskaitymą už Prekes, Parduotuvėje skelbiamos informacijos skaitymą bei savo asmeninės ar kitokios informacijos pateikimą, atsiliepimų, rekomendacijų ir (ar) komentarų rašymą ir kt. (toliau – Paslaugos), įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės paslaugomis. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Jeigu Pirkėjas nesutinka su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsdamas panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.

 

2 skirsnis. Prisijungimo duomenys

 

Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui pateikti tik teisingus ir išsamius prisijungimo duomenis. Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas pakeisti ir (ar) papildyti prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė Pardavėjui registruodamasis Parduotuvėje, jiems pasikeitus. Šalys susitaria, jog Pardavėjas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė prisijungimo duomenų jiems pasikeitus. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, taip pat užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) Prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, tenka Pirkėjui. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją informacinio ryšio susisiekimo priemonėmis. Šalys susitaria, jog Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Pirkėjui panaikinti visą ar dalį Pirkėjo prisijungimo duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Pirkėjas bet kokiu būdu pateikia Pardavėjui naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Pirkėjui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) lankytis Parduotuvėje. Registruodamasis Parduotuvėje ir pateikdamas Pardavėjui savo duomenis ir (ar) informaciją, Pirkėjas sutinka, jog Pardavėjas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Pirkėjo asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo tikslais, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslais, Pirkėjo mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti bei kitais tikslais, nurodytais Privatumo politikos apraše. Sudarydamas šią sutartį, Pirkėjas sutinka su Pardavėjo privatumo politika. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui.

 

3 skirsnis. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas

 

Žodinė Parduotuvės informacija ir įsipareigojimai pasižadėjimai, bet kokios rūšies reklaminiai leidiniai ir pasisakymai, ypač sutartinės prekės aprašymai, piešiniai, brėžiniai, pavyzdžiai, kokybės, savybių, sudėties, pajėgumo, naudojimo ir pritaikymo duomenys, taip pat išmatavimai ir svoris nėra galutiniai, nebent jie aiškiai apibūdinami kaip privalomi. Jie neteikia jokių garantijų ir neužtikrina įsipareigojimų vykdymo. Produktų iliustracijos Parduotuvėje arba kataloguose gali skirtis nuo jų faktinės išvaizdos (spalva, dydžiu ir t.t.). Todėl iliustracijos Parduotuvėje arba kataloguose nėra įpareigojančios. Nežymūs neatitikimai nuo produkto duomenų yra leistini, jeigu jie Pirkėjui priimtini. Prie šių neatitikimų priskiriami galimi prigimtiniai arba gamybos proceso sąlygojami odos, medienos, užvalkalų medžiagos ir natūralių pintų plokščių (ratano) spalvos neatitikimai. Tokios rūšies neatitikimai nesuteikia teisės pateikti skundą. Šalys susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaroma, kai Pardavėjas priima užsakymą ir raštiškai jį patvirtina. Pardavėjas Pirkėjo pasiūlymą priima ne ilgiau kaip per dvi savaites nuo jo gavimo. Užsakymo patvirtinimas perduodamas elektronine žinute (el. paštu), faksu arba išsiunčiant laišką. Pardavėjas pasilieka sau teisę Pirkėjo užsakymo nepriimti, jeigu užsakomos prekės ji neturi savo dispozicijoje arba užsakymas dėl kitų priežasčių negali būti atliktas. Tokiu būdu Pardavėjas elektronine žinute (el. paštu) praneša Pirkėjui, kad užsakymo nepriima; Pardavėjas neatsako už tai, ar Pirkėjas šį laišką gaus. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjas, yra saugoma Parduotuvėje.

 

4 skirsnis. Pristatymas ir pristatymo terminai

 

Pardavėjas išsiunčia prekes per siuntinių tarnybas arba logistikos bendroves ir yra pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pardavėjas prekės parduodamos, pristatomos ar siunčiamos į visas Europos Sąjungos šalis, Norvegiją, Rusijos Federaciją, Baltarusiją, Gruziją, Ukrainą. Prekės dalinai nesurinktos. Visos prekių siuntos supakuojamos pagal krovinių gabenimo reikalavimus. Prekių surinkimas į kainą neįeina. Dėl galimybės pačiam Pirkėjui atsiimti prekę turi būti susitarta pateikiant užsakymą. Jeigu Pirkėjas prekę pasiima per savo logistą, jis pats turi pasirūpinti transporto ir prekės draudimu. Savarankiškai atsiimdamas prekę, Pirkėjas perima tinkamo transportavimui pakavimo ir transporto draudimo išlaidas. Savarankiškai atsiimdamas prekę Pirkėjas prisiima riziką, kad gabenama prekė gali būti sugadinta arba prarasta, nuo to momento, kai ji palieka Pardavėjo prekių išdavimo sandėlį. Pirkėjo reikalavimo teisė prekę grąžinti šiuo atveju išlieka neliečiama. Pristatymo terminas – nuo 1 iki 12 savaičių, priklausomai nuo prekių grupės, arba užsakymo patvirtinime nurodyto pristatymo termino. Paminėti pristatymo terminai yra numanomi ir neįpareigojantys, nebent sandorio šalys suderina ir patvirtina tikslią pristatymo datą. Terminas skaičiuojamas nuo užsakymo patvirtinimo datos, ir/arba nuo pinigų gavimo. Prekių pristatymo išlaidos pateikiamos atskirai. Jeigu siuntinį pristato logistinė įmonė, esant poreikiui, pranešama apie pristatymą. Siuntinys pristatomas iki Pirkėjo „durų“-  šaligatvio arba iki rampos. Jeigu pristatant ir iškraunant prekę reikalinga transporto priemonė su kėlimo pakyla, šiuos papildomus darbus Pardavėjas gali atlikti už papildomą mokestį. Papildomas išlaidas gali sudaryti pristatymas į mugę (perdavimas mugės logistui). Šias išlaidas padengia Pirkėjas, jos priskaičiuojamos papildomai. Prekės iškrovimu rūpinasi Pirkėjas. Pirkėjas įsipareigoja savo lėšomis pašalinti įpakavimo medžiagą. Raštiškame Pardavėjo užsakymo patvirtinime arba pasiūlyme nurodyti pristatymo terminai yra neįpareigojantys, jeigu jų privalomumas nėra raštiškai nustatomas kaip galutinis terminas. Jeigu Pardavėjas uždelsia atlikti pristatymą, tai jis įsipareigoja padengti pirkėjui delsimo metu kilusius nuostolius tik tokiu atveju, jeigu buvo delsiama pažeidžiant esminius sutarties įsipareigojimus arba dėl šiurkštaus Pardavėjo aplaidumo. Pirkėjas gali reikalauti atlyginti dėl sutarties neįvykdymo kilusius nuostolius tik tokiu atveju, jeigu uždelsta buvo tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo, arba, kai kuriais atvejais, lengvo aplaidumo įgyvendinant esminius sutarties įsipareigojimus. Įstatyme numatyta teisė nutraukti sutartį neaptariama. Jeigu uždelsiama pristatyti dėl aukštesnės valdžios, aukščiausiosios valdžios įsikišimo, gamtos katastrofos, karo, streiko nuosavose įmonėse, pristatymo įmonėse arba dėl gabentojų streiko arba dėl kitokių priežasčių ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, Pardavėjas įpareigojama prekę pristatyti, kai nebeliks kliūčių. Abi šalys gali sudarytą sutartį visiškai arba iš dalies nutraukti, jeigu dėl minėtų priežasčių pristatyti delsiama daugiau kaip tris mėnesius nuo sutartyje numatyto termino. Kitokie šalių reikalavimai negalimi. Pardavėjas gali užsakymą pristatyti dalimis, jeigu tai nėra nepriimtina Pirkėjui ir jeigu užsakytų likusių prekių pristatymas numatytas vėlesniam laikotarpiui. Jeigu prekių gavėjas yra ne pats Pirkėjas, užsakyme jis turi nurodyti asmens, atsiimsiančio prekes (gavėjo), vardą ir pavardę, kontaktinį telefono numerį. Pirkėjas sutinka, kad, užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite ar sąskaitoje faktūroje, laikoma, kad prekė yra perduota Pirkėjui. Pirkėjui arba kitam prekę priimančiam asmeniui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.Priimdamas siuntinį, Pirkėjas arba kitas prekę priimantis asmuo įsipareigoja nedelsiant patikrinti, ar pristatytos visos prekės ar jų dalys ir ar nėra akivaizdžios gabenimo metu padarytos žalos; prie šios žalos priskiriamas ir transportavimo pakuotės sugadinimas. Jeigu nustatoma, kad atsirado žala arba trūkumai, Pirkėjas arba kitas prekę priimantis asmuo privalo juos pažymėti važtaraštyje ir lydraštyje bei leisti siuntinį pristatančiam asmeniui juos patvirtinti. Priimdamas prekę Pirkėjas arba kitas prekę priimantis asmuo įsipareigoja prekę išpakuoti ir patikrinti, ar nėra galimai paslėptų gabenimo metu padarytos žalos ir lūžių. Jeigu paaiškėja, kad gabenimo metu yra padaryta žala, Pirkėjas arba kitas prekę priimantis asmuo nedelsdamas apie tai turi pranešti Pardavėjui. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kuriuo turi būti pristatyta prekė, Pirkėjas privalo atlyginti visus Pardavėjo nuostolius, susijusius su pirkimo–pardavimo sutarties tolimesniu vykdymu. Pirkėjas, grąžindamas gaminį, privalo išsaugoti gaminio pakuotę. Jeigu Pirkėjas arba kitas prekę priimantis asmuo prekę atsiima pats, laikoma, kad Pirkėjas priėmė siuntinį nuo jo perdavimo momento Pardavėjo sandėlyje. Jeigu prekė nepristatoma dėl nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių arba jeigu Pirkėjas kokia nors forma pažeidžia savo, kaip sandorio dalyvio, įsipareigojimus, tuomet prekę Pirkėjo lėšomis laikinai sandėliuoja logistas. Jeigu pirmasis raginimas priimti prekę yra bevaisis, Pardavėjas turi teisę visas dėl šio teisinio sandorio atsiradusias ir atsirandančias išlaidas ir palūkanas priskaičiuoti Pirkėjui. Prie šių išlaidų prikiriamos ir papildomai atsiradusios transportavimo arba siuntimo, saugojimo arba atsiėmimo išlaidos. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjui nebuvo pristatytos ar buvo pavėluotai pristatytos užsakytos prekės, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

 

 

 

5 skirsnis. Prekės, prekių kainos ir apmokėjimо sąlygos

 

Prekės šioje sutartyje reiškia visas prekes, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant teisę pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo sąlygas, kainas ir kt. Konkrečios prekės kaina yra nurodyta Parduotuvėje prie tos prekės aprašymo. Sutartinės kainos, priklausančios nuo Pardavėjo pasirinkto prekių pakrovimo sandėlio, nurodomos Pardavėjo užsakymo patvirtinime, jos priklauso nuo to, kur yra pasirinktas Pardavėjo sandėlys, iš kurio prekė išgabenama. Į kainą taip pat įskaičiuojama įprastinė pristatomos prekės standartinė pakuotė. Prekių pristatymo kaina nurodoma užsakymo patvirtinime/sąskaitoje. Dėl Prekių pristatymo kainos už Lietuvos Respublikos ribų reikia atskirai pasiteirauti el. paštu: moderashop@gmail.com arba  info@modera.lt Šiuo atveju kainos apskaičiuojamos atskirai. Tos pačios sąlygos galioja ir Neringai. Visos Parduotuvėje nurodytos kainos pateikiamos su PVM mokesčiu, tačiau į kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis. Jei prekės bus pristatomos nemokamai, tai bus aiškiai nurodyta Parduotuvėje. Kainos kainoraštyje, kuris yra pateikiamas spausdintine forma, yra galutinės be PVM. Europos Sąjungos narėms nėra taikomas Lietuvos pridėtinės vertės mokestis, jeigu šie klientai, pateikdami užsakymą, nurodo patikrintą savo PVM mokėtojo kodą ir įrodo, jog bus eksportuojama į Europos Sąjungos užsienio šalis. Į Europos Sąjungai nepriklausančias šalis Parduotuvės tiekiamų Prekių kainos apskaičiuojamos be galiojančių šiose šalyse muitų ir mokesčių. Muitus ir mokesčius už prekes susimoka Pirkėjas. Už Pardavėjo pristatomas prekes atsiskaitoma išankstiniu mokėjimu arba gavus sąskaitą. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas sumoka už prekes bei jų pristatymą. Pardavėjo sąskaitos, jeigu nėra susitarta dėl išankstinio mokėjimo arba kitų mokėjimo sąlygų, apmokamos per 10 dienų nuo sąskaitos išrašymo, be nuolaidų mokant grynaisiais ir kitokių atskaitymų. Mokant iš anksto gali būti suteikiama nuolaida iki 3%. Tuo atveju, kai prekės pristatomos dalimis,  apmokama tik pristatomų prekių kaina. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma nurodytoje Pardavėjo banko sąskaitoje.

Tuo atveju, jeigu Pirkėjas delsia mokėti, Pardavėjas skaičiuoja 0,2 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti padengti didesnius nuostolius, susidariusius dėl delsimo, jeigu gali pagrįsti tokių nuostolių ar žalos buvimą. Kita sutarties pusė turi teisę įrodyti, kad Pardavėjas patyrė mažesnius nuostolius ar žalą dėl delsimo. Jeigu Pirkėjas panaikina pavedimus, kuriems reikalingas atgalinis pervedimas, iš grąžintinos Pirkėjui sumos išskaičiuojama 50,00 eurų. Pirkėjas gali pasinaudoti teise atsisakyti mokėti tik dėl priešpriešinių reikalavimų, kurie pagrįsti tais pačiais sutartiniais ryšiais.

Nuolat palaikant dalykinius santykius kiekvienas atskiras užsakymas laikomas atskiru sutartiniu ryšiu. Reikalaujant iš Pardavėjo kompensacijos yra leistini tik neginčijami arba turintys teisinę galią reikalavimai. Iki kol bus įvykdyti visi be išimties reikalavimai, kurie priklauso Pardavėjui ir Pirkėjui sandorio pagrindu, Pardavėjo Pirkėjui parduota prekė nuosavybės teise priklauso Pardavėjui. Nuosavybės teisės išsaugojimo išlyga neaptariama, jeigu šalys, turinčios dalykinių ryšių, nuolat suderina atsiskaitymus, saldo ir jeigu jie yra pripažįstami.

 

6 skirsnis. Garantija

 

Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja gamintojo prekei suteiktas kokybės garantijos terminas arba garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų. Pirkėjui ir Pardavėjui susitarus, Pirkėjas turi teisę pasilikti prekę su defektu (-ais) bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Tuo atveju, jeigu sutartyje numatyta prekė yra su defektais arba neturi garantuotų savybių, Pardavėjas pirmiausia įsipareigoja defektų turintį daiktą pataisyti arba jį pakeisti. Pataisymu laikomas atsarginių detalių pateikimas, jeigu jų montavimas yra priimtinas Pirkėjui. Jeigu antrą kartą pakartotinai nepavyksta pataisyti ar atitinkamai pristatyti kitos prekės neįmanoma, Pirkėjas turi teisę reikalauti sumažinti pirkinio kainą arba panaikinti (pakeisti) sutartį. Apie pastebėtus akivaizdžius defektus Pirkėjas turi nedelsdamas raštu pranešti Pardavėjui (ne vėliau kaip per dvi savaites nuo siuntinio gavimo). Pastebėjus kitus defektus reikia raštu informuoti Pardavėją per šešis mėnesius nuo pristatymo. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą Pardavėjo neinformuoja, tuomet panaikinama bet kokia garantija. Prieš Pardavėjui atliekant garantinius reikalavimus Pirkėjas įpareigojamas leisti jam patikrinti apskųstą daiktą jo pasirinkimu – arba pas Pirkėją, arba pas Pardavėją. Pardavėjas taip pat gali reikalauti defektų arba pažeidimų įrodymų pasitelkiant vaizdinę medžiagą (pvz., skaitmenines nuotraukas). Jeigu Pirkėjas atsisako jai leisti patikrinti, tada Pardavėjas nuo garantijos yra atleidžiama. Jeigu apskųsto daikto patikrinimas vyksta pas Pardavėją, jis padengia gabenimo išlaidas, jeigu yra  nustatoma, kad daiktas turi defektų. Į garantiją neįeina trūkumų pašalinimas, kurie atsirado dėl išorės įtakos, priežiūros klaidų arba neteisingo surinkimo tuo atveju, kai baldai surenkami savarankiškai. Taip pat garantija panaikinama, jeigu Pirkėjas savavališkai keičia gaminį. Kitokios Pirkėjo teisės ir pretenzijos Pardavėjui dėl sutarties prekės defektų arba trūkumų yra atmetamos. Atmetamos pretenzijos ir dėl tarpinių nuostolių atlyginimo (netiesioginiai nuostoliai, negauta nauda, įskaitant ir atlyginimą tokios žalos, kuri atsirado ne pačiai sutarties prekei, o ją naudojant, dėl jos nepanaudojimo arba kitais būdais kitiems prietaisams, daiktams arba asmenims). Taip pat atmetamos pretenzijos dėl antraeilių sutarties įsipareigojimų pažeidimo, ypač dėl pareigos konsultuoti ir paaiškinti, įskaitant įsiskolinimą baigiantis sutarčiai. Tas pats galioja pretenzijoms dėl neleistinų veiksmų. Tačiau išvardintos atleidimo nuo atsakomybės sąlygos negalioja, jeigu Pardavėjas arba jo padėjėjai kaltinami tyčiniu arba šiurkščiu aplaidumu.

 

 

7 skirsnis.Prekių grąžinimas

 

Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato pirkėjo teisę atsisakyti ryšio priemonėmis, tame tarpe ir internetu, sudarytos pirkimo – pardavimo arba prekių teikimo sutarties, nenurodant jokios priežasties. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per 14 dienų nuo tos dienos kai jis ar jo prekių užsakyme nurodytas asmuo gauna užsakytą prekę. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties turi Pardavėjui – Lietuvos ir Vokietijos UAB "IPRITAS", Akacijų g. 40, Vilnius – info@modera.lt  – pranešti apie savo sprendimą atisakyti pirkimo – pardavimo sutarties pateikdamas pareiškimą ( elektroniniu laišku). Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo formą, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154 „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ (formą galima rasti: https://www.e- tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9).

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Pirkėjui negrąžinamos ir nekompensuojamos prekių pristatymo išlaidos, jeigu prekių pristatymas buvo mokamas. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šiame punkte numatytų sąlygų, Pirkėjo sumokėti pinigai už prekes be jų pristatymo išlaidų yra grąžinami ne vėliau nei per 30 darbo dienų nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos, negali būti naudotos bei praradusios prekinę išvaizdą. Prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Už visišką prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, naudota, netvarkinga ir / arba netinkamai supakuota, praradusi prekinę išvaizdą, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už ją Pirkėjo sumokėtų pinigų. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių:

-          jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir jos yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą arba dėl prekių, kurios yra pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

-          jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

-          jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

-          kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

8 skirsnis. Pavyzdinės prekės

 

Pavyzdinėms prekėms taikomos tos pačios apmokėjimo ir pristatymo sąlygos kaip ir visoms kitoms prekėms. Pavyzdinių prekių siuntiniai, kaip tokie, privalo būti aiškiai nurodyti užsakymo patvirtinime arba pirkimo-pardavimo sutartyje. Pavyzdinės prekės gali būti grąžinamos atgal Pardavėjui, jeigu jos lieka nepakitusios būsenos, originalioje pakuotėje bei Pirkėjui prisiimant transportavimo ir transportavimo įpakavimo išlaidas. Grąžinus pavyzdinę prekę, Pirkėjui nustatyta tvarka arba padengiamos išlaidos, arba jos įrašomos į kreditą. Padengiamos išlaidos arba į kreditą  įrašoma suma negali viršyti prekės netto vertės. Dėl pavyzdinių prekių, kurias Pirkėjas surenka ir kurios grąžinamos surinktos, Pardavėjas pasilieka sau teisę išskaičiuoti iš atlygintinos sumos sumą dėl prekės išrinkimo ir naujo įpakavimo. Šios išlaidos įkainojamos 50% nuo bendros prekės sumos su mokesčiais. Pardavėjas nepadengia Pirkėjui pakrovimo ir siuntimo išlaidų. Specialių gaminių arba individualiai pagal Pirkėjo pageidavimą pagamintų prekių grąžinti neįmanoma.

 

9 skirsnis. Nuosavybės teisės išsaugojimo išlyga

 

Pardavėjas pasilieka sau teisę į pristatomos prekės („rezervuotos prekės“) nuosavybę, kol už ją bus pilnai atsiskaityta. Jeigu Pirkėjas yra prekybininkas, jam galioja papildomi reikalavimai: nuosavybės teisė į rezervuotą prekę pereina Pirkėjui tik pilnai atsiskaičius už visą einamąjį sandorį. Pirkėjas neturi teisės disponuoti rezervuota preke. Ypač jam draudžiama, prieš įgyjant nuosavybės teisę, rezervuotą prekę įkeisti, užstatyti, perdirbti arba pertvarkyti. Tik tuomet, jeigu rezervuota prekė nėra skirta naudoti Pirkėjo įmonėje, tačiau ji buvo įgyta Pirkėjui sudarius verslo sandorį, Pirkėjas gali ją perparduoti. Perpardavimo atveju Pirkėjas visiškai perleidžia Pardavėjui visus galimus prekės perėmėjo reikalavimus kaip Pardavėjo reikalavimų garantą. Pardavėjas patvirtina šį perleidimą. Perleidęs šiuos reikalavimus Pirkėjas gali būti bet kuriuo metu vėl įgaliojamas. Dėl to Pardavėjui išlieka teisė pačiam reikalauti vykdyti įsipareigojimus, tačiau Pardavėjas įsipareigoja nereikalauti įsipareigojimų vykdymo, kol Pirkėjas deramai vykdo savo mokėjimų įsipareigojimus ir mokėjimai nėra vilkinami. Tačiau jeigu toks atvejis pasitaiko, Pardavėjas gali reikalauti, kad Pirkėjas supažindintų kaltininką su reikalavimų perleidimu, pateiktų visus reikalingus duomenis, įteiktų priklausančius dokumentus ir kaltininkui (trečiajam asmeniui) praneštų apie perleidimą. Visais atvejais Pardavėjas pats turi teisę pranešti apie perleidimą. Pirkėjas nedelsdamas raštu informuoja apie trečiojo asmens įsikišimą arba praneša trečiajam asmeniui apie Pardavėjui perleistus reikalavimus ir nurodo Pardavėjo teises. Jeigu Pirkėjas visai arba iš dalies delsia atlikti vieną arba daugiau mokėjimų, nutraukia savo mokėjimus arba dėl jo turto pradedamas nemokumo procesas, tuomet  Pirkėjas jokiais būdais nebegali daugiau disponuoti rezervuota preke. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę nutraukti sutartį arba rezervuotą prekę atsiimti, turint tikslą ją kitur realizuoti, arba, jeigu tai dar nebuvo įgyvendinta, atšaukti įgaliojimą Pirkėjui dėl reikalavimų perleidimo, atsiradusio dėl perpardavimo. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui reikalaujant leisti naudotis jai priklausančia garantija, jeigu garantuotų reikalavimų vertė dar nėra padengta ir peržengia 20% ribą.

 

10 skirsnis. Trečiųjų asmenų teisės

 

Pardavėjas atleidžia Pirkėją nuo trečiųjų asmenų pretenzijų dėl teisės į pramoninę apsaugą ir autorystę, jeigu Pirkėjas apie tokias pretenzijas Pardavėjui nedelsdamas pranešė raštu ir jeigu Pardavėjui buvo suteikta teisė į visas teisines ir technines gynybos priemones, ypač pakeičiant arba apkeičiant pristatytą prekę. Tolesnės Pirkėjo pretenzijos, nesvarbu kokiu teisiniu pagrindu, yra neįmanomos.

 

11 skirsnis. Asmens duomenų apsauga

 

Duomenų valdytojas ir svetainės www.modera.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra Lietuvos ir Vokietijos UAB "IPRITAS", įmonės kodas 110689947, PVM mokėtojo kodas LT106899410, Akacijų g. 40, LT-11107 Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@modera.lt

Lietuvos ir Vokietijos UAB "IPRITAS" yra įregistruoti Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre. Identifikavimo kodas – ....., įregistravimo data – ..........

Naudodamasi iš sutartinių santykių su Pirkėju žinomais asmeniniais duomenimis, Pardavėjas laikosi duomenų apsaugos įstatymo nuostatų. Visi užsakymo vykdymui būtini asmeniniai duomenys išsaugoti mašininiu būdu perskaitoma forma ir yra konfidencialūs. Užsisakyti prekes Parduotuvėje Pirkėjas gali: užsiregistruodamas šioje Parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis arba nesiregistruodamas šioje Parduotuvėje. Pirkėjas, užsakydamas prekes aukščiau numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat Užsakymo pristatymui reikalingi duomenys, tokie, kaip Pirkėjo vardas, pavardė, adresas ir kontaktinis telefono numeris, perduodami logistikos įmonei, kuriai pavesta pristatyti prekes. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo Parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis ar juos pašalinti parašydamas el. laišką info@modera.lt paskambindamas numeriu 8 600 21330. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).

 

 

12 skirsnis. Komentarų rašymas

 

Pirkėjas turi teisę komentuoti ir pareikšti savo nuomonę apie Parduotuvėje esančias prekes, jas rekomenduodamas kitiems asmenims arba rašydamas atsiliepimus Parduotuvėje. Naudodamasis 13 skirsnio punkte nurodyta teise, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, kad bet kokie Pirkėjo pateikti prekių apibūdinimai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar turinys atitiks šiuos reikalavimus: bus teisingi, tikslūs, neapgaulingi ar kitaip klaidinantys; nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, teises į komercinę paslaptį, teises į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.; nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Pirkėjo komentarus ir atsiliepimus jam apie tai nepranešęs. Pirkėjas supranta, kad jis pats, o ne Pardavėjas, yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kurią Pirkėjas siunčia, laiko ar platina naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis. Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas informaciją ar turinį, Pirkėjas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Pardavėjui šias išimtines teises: teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamą ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Pirkėjo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba; teisę kurti išvestinius kūrinius iš Pirkėjo pateiktos informacijos.

 

13 skirsnis. Intelektinė nuosavybė

 

Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius intelektinės nuosavybės objektus yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamas arba platinamas be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje, yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos teisėtai naudoja.

14 skirsnis. Pardavėjo atsakomybės ribojimas

Pardavėjo atsakomybė Pirkėjui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Pirkėjas sumokėjo už paskutines įsigytas iš Parduotuvės prekes. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas nėra ir nebus atsakingas už Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus netiesioginius nuostolius, kurie gali atsirasti dėl Parduotuvės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimų. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją informacinio ryšio susisiekimo priemonėmis.

15 skirsnis. Pirkėjo atsakomybė

Pirkėjas, naudodamasis UAB „Ipritas“  Parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų el. parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji pripažinta šalis atlygina nukentėjusiai šaliai tiesioginius nuostolius.

16 skirsnis. Informacijos siuntimas

 

Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui prisijungimo duomenyse nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Pirkėjui siunčiama informacija laikoma gauta Pirkėjo praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento. Pardavėjas neatsako už bet kokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Pirkėjui, kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Parduotuvės skyriuje

"Kontaktai" nurodytais kontaktiniais adresais.

 

17 skirsnis. Baigiamosios nuostatos

 

Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 1980 m. balandžio 11 d. Jungtinių Tautų susitarimo dėl tarptautinių prekių pardavimo sutarčių (CISG) taikymas negalimas. Jeigu atskiros šių Taisyklių arba su Pirkėju sudarytos sutarties nuostatos prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančios, jos nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų ir neturi įtakos sutarties galiojimui. Tokiu atveju šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma. Šalys susitaria, jog Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs. Susidarius aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Parduotuvėje Pirkėjui pateikiamų paaiškinimų ir paslaugų aprašymų atžvilgiu, taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme pagal Pardavėjo buveinės vietą. Sutarčių su prekybininkais įgyvendinimo vieta ir teismo būstinė yra Vilnius. Teismo būstinė taip pat yra Vilniuje, jeigu iškeliant ieškinį pirkėjo gyvenamoji vieta arba nuolatinė buvimo vieta nežinomos arba jeigu jis gyvenamosios vietos savame krašte (daugiau) neturi.

 

 

Lietuvos ir Vokietijos UAB IPRITAS
Akacijų 40
LT 11107  Vllnius

Tel.: +370 699 26001
E-Mail: moderashop@gmail.com ,  info@modera.lt
Web: www.modera.lt

Įmonės kodas: 110689947
PVM mokėtojo kodas: L|T106899410

Direktorius: 

 

 

 

Žiūrėta